แหล่งสารสนเทศ ด้านการเกษตร การประมง ชลประทาน

 

สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร
(องค์การมหาชน)
ผลงานวิจัย คลังข้อมูลเกี่ยวกับการเกษตร ที่ได้รับทุนสนับสนุนโดยสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน)
   
ระบบฐานข้อมูลพันธุ์พืช
กรมวิชาการเกษตร
ระบบสืบค้นพันธุ์พืชรับรอง เพื่อให้สามารถค้นหาพันธุ์พืชที่กรมวิชาการเกษตรรับรองเป็นพันธุ์พืชรับรอง พันธุ์พืชแนะนำ หรือสิ่งประดิษฐ์
   
ฐานข้อมูลเชื้อพันธุกรรมพืช ระบบสืบค้นข้อมูลเชื้อพันธุกรรมพืช
   
ฐานข้อมูลพรรณไม้
องค์การสวนพฤกษศาสตร์
แหล่งรวมรวมข้อมูลทางด้านพืช หรือพรรณไม้ที่มีจัดแสดงอยู่ในสวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ ปัจจุบันองค์การได้จัดแบ่งข้อมูลที่มีทั้งหมดเป็นฐานข้อมูลที่แยกกันออกไปตามวิธีการจัดเก็บและ แหล่งที่มา ซึ่งฐานข้อมูลทั้งหมดที่มีประกอบด้วย ฐานข้อมูลพรรณไม้มีชีวิต ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง ฐานข้อมูลพฤกษศาสตร์พื้นบ้าน ฐานข้อมูลพรรณไม้ที่ถูกคุกคาม และ ข้อมูลพรรณไม้หนังสือ
   
ข้อมูลพรรณไม้ โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพฯ  
   
พืชถิ่นเดียวและพืชหายากของประเทศไทย  
   
ศูนย์นวัตกรรมเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว ระบบฐานข้อมูลงานวิจัย ทางด้านเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยวหลังการผลิต โดยจัดเก็บข้อมูลที่เป็นบทคัดย่องานวิจัย
   
EssOilDB ฐานข้อมูลของน้ำมันหอมระเหย ใช้สืบค้นองค์ประกอบทางเคมี
   
Essential Oil Databases for Aromatherapy ฐานข้อมูลสืบค้นองค์ประกอบทางเคมีของน้ำมันหอมระเหย
   
ระบบฐานข้อมูลการเกษตร กรมชลประทาน