แหล่งสารสนเทศ ด้านอุตสาหกรรม เทคโนโลยี วิทยาศาสตร์

 

ศูนย์ความรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี แหล่งแลกเปลี่ยนสาระความรู้ และบริการทางเทคนิควิชาการเฉพาะด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้แก่ผู้ประกอบการ ผู้บริหาร นักวิจัย นักพัฒนา ผู้เรียน ผู้สอน นักวิชาการ และประชาชนทั่วไป
   
ห้องสมุดสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม แหล่งรวบรวมมาตรฐานไทย มาตรฐานต่างประเทศ มาตรฐานภูมิภาค มาตรฐานระหว่างประเทศ กฎระเบียบทางวิชาการ เอกสารด้านการรับรองคุณภาพ และเอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
   
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
สาระความรู้ในรูปแบบต่างๆ ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
   
ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐ
ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ให้บริการสืบค้นข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐ ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
   
ScienceDaily แหล่งข้อมูลข่าวสาร บทความ และงานวิจัยทางวิทยาศาสตร์ที่น่าสนใจ
   
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย  
   
 สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ  
   
สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (NIA)