สารสนเทศงานวิจัย

 

 

 

ฐานข้อมูลสหบรรณานุกรม
(Union Catalog)

ให้บริการระเบียนบรรณานุกรมจากห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาในประเทศ

   
Digital Research Information Center ให้บริการดาวน์โหลด บทคัดย่อและเอกสารฉบับเต็ม เพื่อการศึกษาแสวงหาความรู้และการวิจัยเท่านั้น
   
Scopus

ฐานข้อมูลบรรณานุกรมที่รวมรวมบทคัดย่อและการอ้างอิงจากวารสารวิชาการ ที่เน้นในด้านวิทยาศาสตร์ ผู้ใช้ต้องสมัครสมาชิกก่อนเข้าใช้งาน

   
Google Scholar เป็นเครื่องมือสำหรับค้นหางานเขียนทางวิชาการฉบับเต็มจากหลากหลายแหล่งสารสนเทศ
   
คลังปัญญาจุฬาฯ เพื่อประเทศไทย คลังจัดเก็บและให้บริการสารสนเทศ ซึ่งรวมทั้งผลงานวิจัย วิชาการ ของคณาจารย์ นักวิจัย และนิสิตบัณฑิตศึกษาของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
   
ศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย สืบค้นและดูรายงานค่า Impact Factors ผลงานวิจัย ผลงานวิชาการ และข้อมูลการอ้างอิงของบทความที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการไทย
   
คลังข้อมูลงานวิจัยไทย เป็นแหล่งรวบรวมข้อมูลงานวิจัยภายในประเทศ โดยให้บริการสืบค้นข้อมูล งานวิจัย ผลงานวิจัย รวมถึงนักวิจัยที่เกี่ยวข้องกับผลงานวิจัย
   
Journal Link ฐานข้อมูลชี้แหล่งวารสารในประเทศไทย จากห้องสมุดต่างๆ ทั่วประเทศ 237 แห่ง สามารถเข้าถึงแหล่งจัดเก็บวารสาร ทั้ง ภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ ได้อย่างสะดวกรวดเร็ว
   
ฐานข้อมูลงานวิจัยทางการศึกษา ฐานข้อมูลรวบรวมผลงานวิจัยทางการศึกษาจากการประชุมทางวิชาการการวิจัยทางการศึกษาระดับชาติ ผลงานวิจัยทางการศึกษาที่มีคุณภาพของนักวิจัยที่ประสงค์จะเผยแพร่ผลงานวิจัยของตนเอง เป็นช่องทางการเผยแพร่ผลงานวิจัย องค์ความรู้ นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ใหม่ๆ
   
ห้องสมุดงานวิจัยสำหรับสาธารณะ (วช.) เป็นช่องทางให้นักวิจัยอัพโหลดผลงานวิจัยในรูปแบบวิดีโอ เพื่อประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ และแบ่งปันองค์ความรู้งานวิจัยของตนเองสู่สาธารณะ
   
e-Library
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)
แหล่งรวบรวมผลงานวิจัย ที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
   
เป็นแหล่งรวบรวม จัดเก็บ สงวนรักษา และเผยแพร่องค์ความรู้และภูมิปัญญาซึ่งเป็นผลงานของคณาจารย์ นักวิจัย นักวิชาการและนักศึกษาของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช