บุคลากรห้องสมุด

 

 

อาจารย์ศุภากร สุจริตชัย

ตำแหน่ง : ที่ปรึกษาแผนกห้องสมุด

 

 

นางสาววันทนา นาคทิพย์

ตำแหน่ง : หัวหน้าแผนกห้องสมุด

 

 

 

นายสงกรานต์  วัยวุฒิ

ตำแหน่ง : บรรณารักษ์

 

 

นางสาวทิพวรรณ สังข์เทพ

ตำแหน่ง : ผู้ปฏิบัติงานห้องสมุด

 

 

นางสาวธัญญรัตน์ บุญมี

ตำแหน่ง : ผู้ปฏิบัติงานห้องสมุด