ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย

 

ฐานข้อมูลงานวิจัย ThaiLIS (TDC)

ฐานข้อมูลงานวิจัย ThaiLIS (TDC)

TDC หรือ Thai Digital Collection เป็นโครงการหนึ่งของ ThaiLIS มีเป้าหมายเพื่อให้บริการสืบค้นฐานข้อมูลเอกสารฉบับเต็ม ซึ่งเป็นเอกสารฉบับเต็มของ วิทยานิพนhttps://tdc.thailis.or.th/tdc/index.phpธ์ รายงานการวิจัยของอาจารย์ รวบรวมจากมหาวิทยาลัยต่างๆ ทั่วประเทศ นักศึกษา อาจารย์ และบุคลากร