บริการของห้องสมุด
วันและเวลาเปิด-ปิด ห้องสมุด    
ช่วงเปิดภาคเรียน    
วันจันทร์ - ศุกร์    
เวลา 8.30 น. - 19.30 น.    
วันเสาร์    
เวลา 9.00 น. - 16.00 น.    
วันอาทิตย์ ปิดบริการ    
วันนักขัตฤกษ์ ปิดบริการ    
ช่วงสอบปลายภาค    
วันจันทร์ - ศุกร์    
เวลา 8.30 น. - 19.30 น.    
วันเสาร์ -อาทิตย์    
เวลา 9.00 น. - 16.00 น.    
วันนักขัตฤกษ์ ปิดบริการ    
ช่วงปิดภาคเรียน    
วันจันทร์ - ศุกร์    
เวลา 8.30 น. - 16.30 น.    
วันเสาร์ ปิดให้บริการ    
วันอาทิตย์ ปิดให้บริการ    
วันนักขัตฤกษ์ ปิดให้บริการ    
ช่วงเปิดภาคเรียนที่ 3    
วันจันทร์- ศุกร์    
เวลา 8.30 น. -18.00 น.    
วันเสาร์    
เวลา 9.00 น. 16.00 น.    
วันอาทิตย์ ปิดบริการ    
วันนักขัตฤกษ์ ปิดบริการ