ประวัติห้องสมุด

 

ห้องสมุดวิทยาเขตจันทบุรีเริ่มเปิดให้บริการเมื่อประมาณปีพ.ศ. 2511   มีชื่อเรียกว่า “ห้องสมุดโรงเรียนเกษตรกรรมจันทบุรี” สถานที่ตั้งอยู่ที่ห้องชั้น 2 อาคารไม้หลังตึกอำนวยการ (ปัจจุบันคืออาคารสมาคมศิษย์เก่ากระทิง) 

          ปีพ.ศ. 2520   ได้มีพระราชบัญญัติจัดตั้งวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเพื่อผลิตบุคลากรที่มีความชำนาญในวิชาชีพแขนงต่าง ๆ โดยจัดสอนระดับปริญญา  วิทยาลัยเกษตรกรรมจันทบุรี ปรับเปลี่ยนโครงสร้างจากกรมอาชีวศึกษา ไปสังกัดกรมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ  พ.ศ.  2520  ตั้งแต่วันที่  1  มีนาคม  2520  โดยเปลี่ยนชื่อวิทยาลัยเกษตรกรรมจันทบุรี  เป็นวิทยาเขตจันทบุรี   ตั้งแต่วันที่  27   กันยายน  2520  ดังนั้นห้องสมุด วิทยาลัยเกษตรกรรมจันทบุรี จึงเปลี่ยนชื่อเป็น “ห้องสมุด วิทยาเขตจันทบุรี”

          ปีพ.ศ. 2531 เมื่อวันที่  15  กันยายน 2531 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ  ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ  พระราชทานเปลี่ยนคำนำหน้าชื่อจากวิทยาลัยฯ  เป็น  “สถาบัน”  และพระราชทานชื่อสถาบันว่า  “สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล”  และวิทยาเขตเกษตรจันทบุรี  ได้เปลี่ยนการเรียกชื่อเป็น  “วิทยาเขตจันทบุรี”  ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการลงวันที่  13  ตุลาคม  2532  จากสถานะภาพดังกล่าวห้องสมุดได้พัฒนาทั้งลักษณะทางกายภาพและจำนวนทรัพยากรสารสนเทศตามความก้าวหน้าของสถาบัน ห้องสมุด วิทยาเขตจันทบุรี จึงเปลี่ยนชื่อเป็น “ห้องสมุด สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตจันทบุรี”

ปีพ.ศ. 2539  สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตจันทบุรีได้รับเงินงบประมาณแผ่นดิน เพื่อก่อสร้างอาคารวิทยบริการ ซึ่งเป็นอาคารเอกเทศ 2 ชั้น ขนาดพื้นที่ 1,152 ตารางเมตร ห้องสมุดได้ย้ายมาเปิดให้บริการในปี พ.ศ. 2540 โดยห้องสมุดเป็นแผนกหนึ่งของศูนย์วิทยบริการ สังกัดฝ่ายกิจการพิเศษ (ปัจจุบันคืออาคารศูนย์ภาษา) 

          ปีพ.ศ. 2546  สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตจันทบุรีได้รับเงินงบประมาณแผ่นดิน เพื่อก่อสร้างอาคารวิทยบริการ ซึ่งเป็นอาคารเอกเทศ 3 ชั้น ขนาดพื้นที่ 4,000 ตารางเมตร

          ปีพ.ศ. 2548  ยกฐานะขึ้นเป็นมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ตามมาตรา 5(3) จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. 2548 ซึ่งได้รับการประกาศในราชกิจจานุเบกษาและมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 19 มกราคม 2548 เป็นต้นมา

          ปัจจุบันแผนกห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจันทบุรี  เป็นแผนกงานหนึ่งของงานวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  สังกัดสำนักงานวิทยาเขตจันทบุรี เปิดให้บริการตั้งแต่วันที่ 31 ตุลาคม 2548